Ogólne Warunki Sprzedaży

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży określającymi zasady sprzedaży, wydawania i dostaw zamówień w Plast-Met Centrum Systemy Ogrodzeniowe sp. z o.o.

 

1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów w magazynie Sprzedającego.

2. Cena produktów obejmuje ich załadunek przez Sprzedającego na środki transportu przystosowane do załadunku i przewożenia Produktów.

3. Produkty w chwili odbioru przez Kupującego muszą być sprawdzone pod względem ilościowym oraz jakościowym. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia wszelkich widocznych usterek produktów lub ich opakowań. Odbiór produktów potwierdzony podpisem Kupującego lub osoby przez niego uprawnionej na dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych produktów. Produkty odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych.

4. Kupujący, który dokonuje odbioru produktów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedającego.

5. Transport zamawianego towaru jest darmowy wyłącznie w przypadku zamówienia go z usługą montażu świadczonego przez Sprzedającego.

6. Koszt transportu liczony jest na podstawie odległości od magazynu Sprzedającego do miejsca dostawy.

7. W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza towar do miejsca wskazanego przez Odbiorcę, obowiązkiem Odbiorcy jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba upoważniona do odbioru towaru. W przeciwnym razie ryzyko związane z wydaniem towaru obciąża Odbiorcę.

8. Kupujący zapewnia rozładunek we własnym zakresie.

9. Odbiorca jest upoważniony do wskazania miejsca rozładunku zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego i warunków bezpieczeństwa.

10. W przypadku braku możliwości rozładunku towaru spowodowanego w/w warunkami Odbiorca pokrywa dodatkowo koszty transportu do magazynu Sprzedającego.

11. Produkty odebrane przez Odbiorcę bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad i dostarczone w ilości zgodnej z dokumentem.

12. W przypadku stwierdzenia niezgodności Odbiorca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Sprzedającego i wstrzymać się od montażu. Jeżeli Odbiorca zamontował Produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedający nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego montażu.

13. Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi. Zwrot zamawianych towarów jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Sprzedającego.

14. W momencie odbioru produktów wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złe składowanie produktów.

15. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady produktów, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o ich wadzie.

16. W przypadku stwierdzenia wady produktów, Kupujący powinien nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu.

17. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest spisanie protokołu przez Kupującego i podpisanie go przez kierowcę, który realizował dostawę.

18. W przypadku reklamacji ilościowych zgłoszenie może nastąpić:

  1. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru
  2. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru

19. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest spisanie protokołu przez Kupującego i podpisanie go przez kierowcę, który realizował dostawę.

20. W przypadku zamówienia montażu automatyki bramowej, doprowadzenie przewodów zasilających leży w gestii Kupującego.

21. Wykwity wapienne są naturalnym procesem dojrzewania betonu i nie podlegają reklamacji. 22. Na okres gwarancji należy zachować dowód zakupu.